Vores handels- of salgsbetingelser.

Service Bestilling

En kaffesnak

Kontakt os

Udfyld formularen og lad os aftale en kaffesnak.

"*" indicates required fields

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
SAMT BETINGELSER FOR SERVICEAFTALE

”Generelle salgs- og leveringsbetingelser” gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer foretaget af Stellini Kaffe (i det følgende benævnt SK). Hvis kunden indgår en  serviceaftale med SK, finder ”Betingelser for serviceaftale” anvendelse i tillæg hertil. Herudover gælder vilkårene i den af begge parter underskrevne ordrebekræftelse. Vilkårene i
de ”Generelle salgs- og leveringsbetingelser”, ”Betingelser for serviceaftale” og ordrebekræftelsen kaldes herefter ”Aftalen”. Aftalen finder anvendelse, medmindre den er fraveget
ved skriftlig aftale mellem parterne. Hvis aftalen via SK er finansieret gennem tredjemand (eks. finansieringsselskab), er kunden derudover bundet af de mellem kunden og tredjemand aftalte vilkår.

1. TILBUD, ORDRE OG ACCEPT

En ordre er først bindende for SK, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse eller den bestilte vare er leveret. Købers eventuelle indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse.

2. AFTALEBETINGELSER

• Kunden har intet krav mod SK som følge af maskinens afbrydelse eller manglende funktionsduelighed. I tilfælde af drifts- og/eller funktionsfejl er kunden ikke berettiget til økonomisk erstatning.
• Kunden skal anvende ingredienser og rengøringsprodukter, som er godkendt af SK. Brug af alternative ingredienser og rengøringsprodukter kan påvirke maskinens drift, funktion og smagskvalitet. SK har ingen forpligtelser i anledning af fejl og nødvendige justeringer som følge heraf.
• Kunden skal sørge for forsvarlig behandling og rengøring af maskinen og følge forskrifterne angivet i brugermanualen.
• Aftalen er underkastet sædvanligt forbehold for force majeure.
• Såfremt kunden ved leverancen ikke er klar (strøm, vandtilslutning el. lignende), forbeholder SK sig ret til at fakturere direkte omkostninger ved dette.
• Ingredienser skal købes af SK. Såfremt disse købes andre steder, pålægges DKK 2.000,00 pr. maskine i service p.a.
• Hvis det i ordrebekræftelsen er afkrydset, at kunden har en kopaftale, dvs. en afregningsform, hvor der afregnes pr. udleverede drik, gælder følgende:
• Såfremt aftalen er inkl. kaffe eller kakao (afkrydses på ordrebekræftelsen), er aftalen baseret på 125 ml. / 7,0 gr. helbønnekaffe, 17 gr. kakao alternativt 2,0 gr. instant kaffe.
• Kunden er forpligtiget til hvert år at fremsende tællere på maskinerne.
• Såfremt der ikke er sendt tællere fra kundens side, forbeholder SK sig retten til at estimere og fakturere forbrug ift. de udleverede ingredienser x de i aftalen baserede gr. pr. kop.
• Ved ændrede kopstørrelser forbeholder SK sig ret til en forholdsmæssig ekstrabetaling.
• Overskydende kopper og kg. afregnes iht. kop og/eller kg. pris.

3. OPSIGELSE

Aftalen er bindende i aftaleperioden og forlænges automatisk med et år ad gangen, medmindre aftalen forinden er opsagt med 3 måneders forudgående varsel til ophør ved udløb af en
aftaleperiode. Eventuelt forudbetalt aftaleafgift vil ikke blive krediteret forholdsmæssigt. Opsigelse af serviceaftalen skal ske skriftligt med enten almindeligt brev eller ved e-mail.

4. MONTERING (version af 18-12-23)

Kunden skal for egen regning sikre, at maskinen kan tilsluttes lovlige el- og vandinstallationer. Muligheden for lovlig tilslutning af el- og vand skal forefindes indenfor 1 m fra det sted, hvor maskinen skal monteres. Såfremt kunden ikke er klar til levering, og ikke forinden via mail eller brev har informeret SK, fakturerer SK særskilt kunden for enhver omkostning herved. SK er berettiget til, såfremt forholdene tilsiger det, at udskyde en aftalt monteringsdato med op til 14 dage. En sådan udskydelse er ikke at betragte som en misligholdelse af SKs forpligtelser.

5. BRUGEN AF MASKINEN

Kunden er ansvarlig for korrekt brug af maskinen og for opfyldelse af eventuelle myndighedskrav med hensyn til brugen. Kunden er forpligtet til at følge SKs løbende instruktioner om brugen. Kunden skal afholde enhver udgift, såvel løbende som enkeltstående, der kan henføres til maskinens besiddelse og brug.

6. LEVERING

Maskinen leveres på kundens adresse som angivet i aftalen. Levering anses for sket, når maskinen er monteret på kundens adresse i driftsklar stand. Risikoen for maskinen overgår til  kunden ved levering. Undlader kunden at modtage leveringen eller acceptere tidspunkt for levering, har SK ret til efter eget valg at hæve eller fastholde den pågældende levering.
SK er endvidere berettiget til at sælge maskinen til anden side for kundens regning og risiko samt kræve erstatning for et eventuelt tab herved. Kunden er forpligtet til at betale alle omkostninger i forbindelse med et sådant forgæves forsøg på levering.

7. PRISER OG PRISREGULERING

De aftalte priser gælder for en 30 dages periode og oplyst ex. moms. Service og drifts- og lejeaftaler reguleres 1 gang årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks (dog min. 5%). Aftaler er baseret på op til 25.000 kopper p.a. pr. maskine og reguleres procentuelt såfremt volumen er større (Ie. 30.000 kopper = 125%).

8. GEBYRER

Ved indgåelse af leje/leasingaftaler opkræves et gebyr for oprettelse på 995,00. Efter endt aftale afhentes maskinerne af SK for kundens regning DKK. 1.495,00 pr. maskine.
Der opkræves et miljøbidrag på DKK 103,60 på alle fakturer. Der opkræves leveringsgebyr på ordrer under DKK 1.800,00 og kaffe inkl. aftaler < 10 kg. pr. md. på DKK 175,00.

9. BETALING

Betaling skal ske inden for den på fakturaen angivne dato, som er 8 dage netto, medmindre anden skriftlig er aftalt. Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er SK berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra aftalt levering og til betaling. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel og SK vil opkræve inkassoomkostninger.
Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af en eventuel forpligtelse, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen, heller ikke berettiger køberen til udeladelse den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler.

10. OPSIGELSE AF AFTALEN

Såfremt aftalen er finansieret (leje, leasing, drift eller lign.), kan aftalen kun opsiges før tid ved at betale de resterende ydelser. Ved udløb af aftalen skal maskiner på hhv. leje, leasing, drift eller lign. leveres tilbage til SK. Dette skal ske via en SK udpeget logistik partner og faktureres kunden separat.

11. ÆNDRING AF AFTALEN

Ændring af aftalen kræver enighed blandt parterne. Ændringerne eller tilføjelsen vedlægges aftalen som tillæg, der underskrives af begge parter, for SK kræver det tegningsberettiget ledelsesgodkendelse.

12. OVERDRAGELSE AF AFTALEN

Aftalen kan af kunden ikke overdrages til tredjemand, medmindre SK skriftligt har accepteret dette. SK kan til enhver tid overdrage aftalen til tredjemand.

13. RETURNERING

Enhver vare tages kun retur, dog kun efter forudgående skriftlig aftale, mod et returneringsgebyr på 20 % af varens pris, dog max. 30 dage efter faktura. Returnering kræver, at varen er ubrudt, intakt og i original emballage. Specielt indkøbte varer tages ikke retur. Køber bærer risikoen for returnering af varer, indtil SK har udstedt kreditnota.

14. SERVICE

Kunden kan indgå̊ en særskilt aftale med SK om, at SK skal udføre service vedrørende maskinen. Materiellet serviceres herefter af SK i overensstemmelse med serviceaftalen. Såfremt kunden ikke har indgået en serviceaftale med SK, kan denne serviceres efter tid og materiale betaling af SK. I alle tilfælde skal kunden holde maskinen i god, velholdt, brugbar og rengjort stand. Såfremt kunden ikke opfylder sine serviceforpligtelser, er SK berettiget til uden varsel at lade serviceringen foretage for kundens regning. Evt. fejl på maskinen der opstår ved kundens manglende rengøring, fejl på installationer eller fejlbetjening faktureres kunden.

15. EJENDOMSRET

I det omfang gældende lovgivning tillader det, bevarer SK ved salgsaftaler ejendomsretten til maskinen, indtil betaling har fundet sted.

16. PRODUKTANSVAR (version 18-12-23)

SKs produktansvar for den leverede maskine, herunder maskinens medfølgende monteringsudstyr, er begrænset i videst muligt omfang. SK er således kun erstatningsansvarlig i henhold til de ufravigelige bestemmelser i produktansvarsloven. I den udstrækning SK måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde SK skadesløs
i samme omfang som SKs ansvar er begrænset efter denne bestemmelse. SK er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre lignende indirekte tab. SK opfordrer kunden til at forsikre sig mod skader.

17. FORCE MAJEURE

SK er ikke erstatningsansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, hvis den manglende opfyldelse skyldes force majeure, herunder arbejdskonflikt, brand, vejrlig, lynnedslag, naturkatastrofer, regeringsindgreb, krig, mobilisering, eksport- eller importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt nogen anden årsag i øvrigt, som ligger uden for SKs kontrol og som hindrer opfyldelsen. Dette er gældende, om opfyldelseshindringen skyldes SK eller en af SKs valgt samarbejdspartner.

18. VÆRNETING

Alle retssager, der udspringer af aftalen, skal indbringes for retten på SK’s hjemsted og værneting.

19. PRODUKTINFORMATION & RÅDGIVERANSVAR

SK er alene ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, der er oplyst i forbindelse med salget – ikke for om varen er egnet til købers brug. SK´s udfærdigelse af tilbud, generel korrespondance om produkternes specifikationer og brugbarhed anses ikke som særskilt rådgivning fra SK´s side.

20. ÆNDRING AF SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MASKINER

Ændringer i Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner kan ændres med 30 dages varsel ved offentliggørelse på www.stellini.dk.

21. GDPR

Som følge af EU ́s persondataforordning (GDPR af 25. maj 2018), er vi i SK forpligtet til at oplyse hvordan vi processerer persondata. Brug og opbevaring af persondata, vil indbefatte
følgende kategorier: Firmanavn/ kontaktpers/tlf. nr./ mail adr./cvr. Vi processerer disse data med henblik på at kunne opretholde vort kunde/leverandør kartotek og have mulighed
for at udarbejde tilbud, ordrer og faktura.

BETINGELSER FOR SERVICEAFTALE

Kunden har kun en serviceaftale, såfremt dette er i ordreaftalen eller skriftligt bekræftet. Aftalen forudsætter at kunden udfører almindelige rengøring og vedligeholdelsesrutiner, som beskrevet i vejledningen og den på stedet anviste instruktion og uddannelse af personale, med produkter leveret fra SK.

A. SERVICEAFTALEN OMFATTER

Forbyggende vedligeholdelse af maskinen i henhold til SK’s vedligeholdelsesprogram. Arbejdsløn, kørsel, reservedele og hjælpematerialer. Frie servicekald ved drifts- og/eller funktionsfejl. Arbejdet udføres inden for normal arbejdstid. Instruktion til personale i vedligehold og rengøring, dog maksimum 1 gang årligt. Telefonsupport inden for normal arbejdstid.

B. ARBEJDSTID

SK udfører, medmindre andet er skriftligt aftalt, kun arbejde mandag – torsdag fra kl. 08:00 – 16:00 og fredag fra kl. 08:00 – 15:30.

C. SERVICEAFTALEN OMFATTER IKKE

• Service på tilbehør og/eller eftermonteret udstyr, eks. som betalingssystemer, møbler, inventar mv.
• Skader, slitage og reparationer på, glas, knapper og anden kosmetisk vedligeholdelse.
• Forsikringsskader med mindre anden aftale er indgået.
• Hærværk, vandskade, tyveri, lynnedslag, brand eller fejl og skader som skyldes fejl på bygningsmæssige installationer.
• Afhjælpning af fejl på el eller vandinstallationer til maskinen.
• Afhjælpning på drifts- og/eller funktionsfejl grundet afbrud på el og eller vand.
• Reparationer, som kan henføres til forkert anvendelse, manglende rengøring (misligholdelse) og ukyndig brug af maskinen.
• Reparationer som kan henføres til fremmedlegemer og anden udefra kommende påvirkning.
• Ændring af maskinens opsætning, herunder programmering.
• Kalkfiltre samt udskiftning af disse. Udskiftning skal fortages af SK eller af en SK anvist partner og bliver faktureret til kunden separat
• Ændring af evt. betalingssystemer
• Erstatningsmaskine ved nedbrud, drifts- og/eller funktionsfejl.

D. FLYTNING AF MASKINE

Serviceaftalen er baseret på den oprindelige fysiske placering af maskinen. Hvis maskinen ønskes flyttet, underrettes SK straks. SK er berettiget til kompensation, hvis flytningen medfører øgede udgifter for SK. I forbindelse med flytning er SK berettiget til at udføre flytningen samt give et éngangseftersyn hvilket faktureres kunden.

E. BETALING

Med mindre anden aftale er indgået, faktureres serviceaftalen 12 måneder forud følgende kalenderåret. Efterfølgende perioder faktureres ved udgangen af forrige betalingsperiode. Såfremt aftalen er en del af en finansieret aftale (leje, leasing, drift eller lign.), hvor service er inkl., faktureres denne kunden direkte via ydelsen. Såfremt kunden ikke overholder  betalingsbetingelserne, kan SK opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Dette friholder